Osobiste

Dioksyny

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

D↑ | Powrót

Dioksyny


 Dioxins   (ang.)

Dioksynami nazywa się grupę chloroorganicznych, aromatycznych związków chemicznych, których cząsteczki wykazują wyjątkowo dużą stabilność termiczną i odporność chemiczną na utlenianie oraz procesy degradacji biologicznej. Pełna nazwa tych związków to polichlorowane dibenzoparadioksyny. Substancje te, co zostało już udowodnione w wielu badaniach toksykologicznych i farmakologicznych należą do silnie toksycznie działających związków chemicznych, które zostały sztucznie wytworzone przez człowieka. Ze względu na podobne własności toksyczne oraz występowanie w przyrodzie, do grupy dioksyn zalicza się również polichlorowane dibenzofurany i polichlorowane bifenyle — PCBs.
Dioksyny są bardzo dobrze rozpuszczalne w tłuszczach. Niemniej jednak są one również oznaczane w produktach niskotłuszczowych.