Osobiste

Dobra praktyka higieniczna

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

D↑ | Powrót

Dobra praktyka higieniczna


 Good Hygienic Practice   (ang.)

Dobra praktyka higieniczna - działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. (Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145).

Zbiór zasad porządkujący wszystkie elementy dotyczące higieny w zakładzie produkującym żywność. Dotyczą one stosowania właściwej dla rodzaju produkcji organizacji czynności higienizacyjnych, odpowiednich środków myjących i dezynfekujących, zgodnego z wymogami sanitarnymi sprzętu higienicznego, skutecznego sprzętu technicznego, pozwalającego w efektywny sposób wykorzystać środki chemiczne, wodę i czas. Dokumentem porządkującym i stanowiącym podstawę wszelkich działań porządkowych jest Podręcznik (Plan) Dobrej Praktyki Higienicznej. Podręcznik ten powinien zawierać zbiór wszystkich instrukcji utrzymania higieny pomieszczeń, personelu, planów szkoleń i badań lekarskich oraz wzory zapisów (formularzy) potwierdzających wykonywanie i kontrolę wykonania działań porządkowych i zapobiegawczych. Podręcznik ten powinien także zawierać, jako dokumenty związane, zbiór atestów, metod analitycznych i materiałów informacyjnych, dotyczących stosowanych w zakładzie środków myjących, dezynfekujących, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych, jak też innych materiałów stosowanych do utrzymania higieny. Dokument ten powinien być zgodny z obowiązującym prawem zarówno w własnym kraju, jak i krajach, do których dany zakład eksportuje swoje produkty.