Osobiste

Dobra praktyka produkcyjna

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

D↑ | Powrót

Dobra praktyka produkcyjna


 Good Manufacturing Practice   (ang.)

Dobra praktyka produkcyjna - działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem. (Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145).

Dobra Praktyka Produkcyjna stanowi zestaw procedur produkcyjnych, nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów. GMP jest najczęściej wydawana w formie tzw. "Kodeksów GMP" lub "Kodeksów Praktyki", w których są zawarte wszystkie wymagania dotyczące Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz zgodne z obowiązującymi w danym kraju przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania i obrotu żywnością.
GMP obejmuje wszystkie aspekty produkcji żywności dotyczące:

  1. Lokalizacji i otoczenia zakładu produkcyjnego,
  2. Budynków i pomieszczeń produkcyjnych,
  3. Maszyn i Urządzeń,
  4. Procesu produkcji,
  5. Pomieszczeń socjalnych,
  6. Mycia i dezynfekcji,
  7. Magazynowania i dystrybucji,
  8. Higieny personelu.