Osobiste

Dopuszczalne dzienne pobranie substancji (ADI)

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

D↑ | Powrót

Dopuszczalne dzienne pobranie substancji (ADI)


 Acceptable Daily Intake   (ang.)

Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI) dla człowieka, jest to ilość substancji, która zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, może być pobierana codziennie przez całe życie, prawdopodobnie bez szkody dla zdrowia. Dawka ta jest wyrażana w mg na kilogram masy ciała człowieka na 1 dzień i dotyczy łącznego pobrania substancji różnymi drogami, tj. z żywnością, wodą, powietrzem, lekami, kosmetykami itp. Dla substancji wykazujących w badaniach na zwierzętach działanie rakotwórcze, niezależnie od wyników innych badań, nie ustala się ADI i nie wolno ich dodawać do żywności, a jeżeli występują w niej, np. wskutek zanieczyszczenia środowiska, powinny być ograniczane i eliminowane. Wyliczone wartości ADI służą m. in. do oceny ryzyka związanego z pobieraniem przez człowieka substancji szkodliwych z żywnością oraz do ustalania maksymalnych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, np. metali ciężkich czy pozostałości pestycydów w produktach spożywczych, jak również maksymalnych dawek substancji celowo dodawanych do żywności (np. barwniki, konserwanty).