Osobiste

Działanie korygujące

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

D↑ | Powrót

Działanie korygujące


 Corrective Action   (ang.)

Są to wszelkie środki, które muszą być powzięte, gdy wyniki monitoringu w CCP wykażą utratę kontroli. Są to więc wszystkie działania powzięte w celu wyeliminowania przyczyn zaistniałej niezgodności, wady lub innej niepożądanej sytuacji oraz niedopuszczenia do ponownego jej wystąpienia. Muszą one być podejmowane każdorazowo w momencie wykazania odchyleń wartości kontrolowanych w CCP parametrów od założonych limitów krytycznych. Działania korygujące muszą być zaplanowane i opisane w dokumentacji dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego.

(zobacz:  Zasady systemu HACCP)