Osobiste

Szybkie metody określania liczby drobnoustrojów

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

S↑ | Powrót

Szybkie metody określania liczby drobnoustrojów


 Rapid Microbiological Metods   (ang.)

Obejmują procedury, które pozwalają uzyskać wynik już po 2 lub 3 godzinach. W tej grupie metod wyróżnia się metody biochemiczne i biofizyczne.
W metodach biochemicznych liczbę drobnoustrojów szacuje się na podstawie oznaczeń:

  1. aktywności enzymów, m.in. dehydrogenaz, katalazy, β-D-glukuronidazy stosowanej do określenia miana lub liczby bakterii Escherichia coli,
  2. produktów katabolizmu, jak np. amoniaku, kwasów czy dwutlenku węgla,
  3. ilości metabolitów, np. ATP, kwasu pirogronowego, endotoksyn,
  4. zawartości specyficznych składników komórkowych (chityny, ergosterolu), informujących o infekcji grzybami pleśniowymi.

W metodach biofizycznych określa się liczbę drobnoustrojów w oparciu o procedury pomiaru zmiany impedancji i konduktancji, metody radiometryczne, kalorymetria oraz cytometria przepływowa.